ISO 26000 – standard etycznych zasad działalności biznesowej, którego warto przestrzegać

biznes

ISO 26000 to jeden z trzech dokumentów, które Komisja Europejska rekomenduje przedsiębiorstwom w celu wdrożenia społecznej odpowiedzialności biznesowej. Jakie standardy określa ta norma i kto powinien się do nich dostosować? Jakie korzyści wynikają z wdrożenia ISO 26000 w przedsiębiorstwie? 

Jakie standardy określa ISO 26000? 

ISO 26000 to międzynarodowa norma zawierająca wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesowej, rozumianej jako odpowiedzialność organizacji za wpływ podejmowanych decyzji i działań na społeczeństwo oraz środowisko naturalne. Wymaga ona od przedsiębiorstwa etycznego i w pełni przejrzystego zachowania, które przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, uwzględnia oczekiwania interesariuszy i jest zgodne z obowiązującym prawem oraz kierunkiem działań organizacji, podejmowanych w obrębie jej strefy oddziaływań. Zawarte w normie ISO 26000 wytyczne odnoszą się do wszystkich kluczowych obszarów działalności firmy, a więc: 

 • ładu organizacyjnego, 
 • prawa człowieka,
 • praktyk z zakresu pracy,
 • środowiska naturalnego, 
 • uczciwych praktyk operacyjnych, 
 • zagadnień konsumenckich, 
 • zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej.

Społeczna odpowiedzialność biznesowa służy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, czyli takiego rozwoju, którego celem jest zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia bez zagrażania interesom pokoleń następnych. Zgodnie z tym stanowiskiem, podczas podejmowania strategicznych decyzji i działań przedsiębiorstwo musi uwzględnić kwestie społeczne oraz środowiskowe i być gotowe do rozliczenia się z wpływu prowadzonej działalności na otaczający je świat. 

Społeczna odpowiedzialność musi być uwzględniona we wszystkich działaniach organizacji. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do jej praktykowania w kontaktach z interesariuszami.  

Jakie przedsiębiorstwa powinny dostosować się do wymogów normy ISO 26000? 

Norma ISO 26000 została stworzona z myślą o wszystkich organizacjach publicznych, prywatnych i non-profit, bez względu na ich wielkość oraz lokalizację. Znajduje zastosowanie w instytucjach biznesowych, organach administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotach z trzeciego sektora zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. 

biznes

Jak zapewnić zgodność podejmowanych działań z normą ISO 26000? 

W celu zapewnienia zgodności podejmowanych działań z normą ISO 26000, dana organizacja powinna przede wszystkim dokonać przeglądu zasad społecznej odpowiedzialności, po uprzednim rozważeniu jej cech charakterystycznych oraz jej relacji ze zrównoważonym rozwojem. Podmiot powinien następnie wdrożyć rozwiązania służące:

 • integrowaniu społecznej odpowiedzialności z polityką, strategią, kulturą i działalnością organizacji, 
 • budowaniu wewnętrznych kompetencji w zakresie społecznej odpowiedzialności,
 • prowadzeniu wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji w odniesieniu do społecznej odpowiedzialności, 
 • regularnemu dokonywaniu przeglądu działań i praktyk związanych ze społeczną odpowiedzialnością. 

Podane w normie wymagania ogólne mają charakter elementarny. Oparte są o Powszechną Deklarację Praw Człowieka, Konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz Konwencję Narodów Zjednoczonych dotyczącą Praw Dziecka. W związku z tym organizacja, która chce działać w zgodzie z normą ISO 26000, musi przestrzegać podstawowych praw człowieka i praw pracowniczych, a więc: 

 • nie zatrudniać dzieci, 
 • stosować się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 • zapewniać wolność zrzeszania się, 
 • zapewniać prawo do negocjacji zbiorowych, 
 • powstrzymać się przed dyskryminacją, 
 • nie stosować wobec pracowników przymusu fizycznego i psychicznego, 
 • przestrzegać regulacji prawnych dotyczących czasu pracy, 
 • zapewniać wynagrodzenie nie niższe niż wymagane przez prawo.

Korzyści wynikające z wdrożenia normy ISO 26000 w przedsiębiorstwie

Wdrożenie normy ISO 26000 i dostosowanie się do jej wymogów pozwala przedsiębiorstwu:

 • zwiększyć przewagę konkurencyjną, 
 • poprawić swoją reputację
 • nabyć zdolność do pozyskiwania i zatrzymania pracowników, konsumentów, klientów oraz użytkowników, 
 • zwiększyć morale, zaangażowanie oraz wydajność pracowników, 
 • uzyskać pozytywne opinie inwestorów, właścicieli, darczyńców, sponsorów oraz społeczności finansowej, 
 • poprawić relacje z przedsiębiorstwami, dostawcami, instytucjami rządowymi, mediami i innymi podobnymi organizacjami, a także klientami oraz społecznością, w obrębie której funkcjonuje dana organizacja. 

ISO 26000 nie jest przeznaczona do certyfikacji ani do stosowania w celach regulacyjnych lub związanych z umowami. Choć nie stanowi normy systemu zarządzania, zawiera elementy, które mogą być włączone do systemów już istniejących, przede wszystkim systemu zarządzania jakością, systemu zarządzania środowiskowego oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.