W jakiej branży najbardziej szkodzi hałas?

Wyciszanie pomieszczeń

Poziom hałasu w takich sektorach, jak przykładowo rolnictwo, budownictwo, inżynieria, produkcja żywności i napojów, stolarstwo, odlewnictwo czy też  rozrywka, przekracza wartości graniczne.

Najbardziej narażeni na wysokie poziomy hałasu są zdecydowanie rzemieślnicy, wykwalifikowani robotnicy, osoby zatrudnione w rolnictwie, a także pracownicy sektora zbrojeniowego. W wybranych sektorach na duży hałas w ogromnym stopniu narażone mogą być również kobiety. Odsetek kobiet sygnalizujących narażenie na hałas jest znacznie większy w nowych państwach członkowskich niż w krajach zachodnich. W Republice Czeskiej przykładowo 75% pracowników narażonych na hałas w przemyśle tekstylnym, a 50% w sektorze spożywczym stanowią właśnie kobiety.

W nowych państwach członkowskich sektorami, w których ilość pracowników narażonych na hałas jest zdecydowanie największy to rolnictwo i górnictwo, a w dalszej kolejności właśnie produkcja. Odsetek pracowników narażonych na hałas w tych sektorach jest również większy niż w państwach zachodnich. Na duży hałas wydają się narażeni coraz młodsi pracownicy wielu branż. Na podstawie wyników badań prowadzonych przez Fundację Europejską oszacowano, że pracownicy na stażu lub w ramach innych programów szkoleniowych sygnalizowali więcej problemów ze słuchem w 2000 roku niż w 1995 roku.

W związku z tym należy zwrócić zdecydowaną uwagę na szkolenie młodych pracowników i dokładnie przeanalizować ich problemy ze słuchem. Skutki zdrowotne, jakie wiążą się z pracą w środowisku szczególnie głośnym są naprawdę bardzo różne.

Utrata słuchu

izolacje akustyczne
Pomiary hałasu przeprowadzane regularnie, zmniejszają poziom zagrożenia.

Utrata słuchu wywołana hałasem jest ciągle jedną z najszerzej rozpowszechnionych chorób zawodowych na świecie. W latach 1999–20011 koszty utraty słuchu stanowiły nawet 10% całkowitych kosztów odnośnie chorób związanych z pracą. Możliwe jest, że przedstawione w raportach dane dotyczące pracujących kobiet są znacznie zaniżone, gdyż zależą one także od progu stosowanego przy określaniu utraty zdolności słyszenia.

W poszczególnych państwach są stosowane najróżniejsze rozwiązania w zależności od strategii uznawania tego typu schorzeń za chorobę zawodową. Na przykład w Niemczech liczba rozpoznanych przypadków utraty słuchu stabilizuje się, a następnie zmniejsza, jeśli chodzi o stopień upośledzenia tej choroby.

Nieznacznie wzrosła również liczba problemów ze słuchem zgłaszanych przez samych pracowników. Zgodnie z wynikami badań przeprowadzanych w Europie, około 7% pracowników w Europie twierdzi, że praca ma wpływ na ich zdrowie, powodując właśnie zaburzenia słuchu. Pracownicy, którzy skarżą się na silny stopień narażenia na hałas, zgłaszają także więcej problemów ze słuchem do swoich przełożonych.

Objawowy szum w uszach

Utracie słuchu w wyniku hałasu często towarzyszy tzw. szum lub też dzwonienie w uszach. Informacje na temat objawowego szumu w uszach są bardzo znikome. Na podstawie wyników badań z 2003 roku przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii wykazano, że szacunkowo 153 tys. mężczyzn i aż 26 tys. kobiet w wieku od 35 do 64 lat ma poważne problemy ze słuchem, co jest powiązane z hałasem w pracy, a około 266 tys. mężczyzn i nawet 84 tys. kobiet odczuwa z tego powodu szum w uszach.

Hałas i wypadki

pomiary hałasu

Hałas nie tylko uszkadza słuch pracownika, ale również może być przyczyną wypadków, ponieważ znacznie utrudnia komunikację, gdyż pracownicy wyposażeni w ochronniki słuchu mogą nie słyszeć zwyczajnych ustnych poleceń czy też ostrzeżeń akustycznych.

Zainicjowano wiele projektów, których celem jest opracowanie metody przewidywania zrozumiałości mowy oraz wychwytywania sygnałów akustycznych w przypadku stosowania ochronników słuchu.

W raporcie tym omówiono również dodatkowe przypadki zagrożeń dla pracowników z uszkodzeniami narządu słuchu.

Zapobieganie

Należy podjąć kolejne starania w celu zmniejszenia poziomu hałasu na rzecz pracowników. W badaniach dotyczących sposobów kontroli hałasu w miejscach pracy zastosowano wiele procedur i zaobserwowano kilka świetnych programów ochrony słuchu. Te nieco mniejsze firmy miały bardzo ograniczone procedury kontroli hałasu, a sam hałas w znaczącym stopniu ograniczano za pomocą indywidualnego sprzętu ochronnego czy też przyrządów służących do pomiaru hałasu. Konieczne są również dalsze prace nad efektywnym obniżaniem poziomów emisji oraz źródła. W zawodach narażonych na bardzo wysoki poziom hałasu w miejscu pracy z reguły stosuje się bardzo procesów i urządzeń.

Profesjonalne pomiary hałasu w środowisku pracy i ogólnym, przeprowadza firma Longar.